Neformalusis švietimas

 

1–4 klasėms skirti būreliai:

 

Liaudies šokio būrelis

Šiuolaikinis šokis

Vokalinis ansamblis 

Sportiniai žaidimai

Dailė ir technologijos

Linksmoji virtuvėlė

Saugus eismas

Šachmatai

ATRADIMŲ AKADEMIJA

„Mažieji atradėjai“

„Mažieji matematikai“

„Informacinis mąstymas, robotika, IKT“

Būrelių tvarkaraštis 1–4 kl. mokiniams 2022–2023 m. m.

 

5–8 klasėms skirti būreliai:

 

Šiuolaikinis šokis

Sportiniai žaidimai

Kraštotyrininkų būrelis

Kūno kultūros pratybos su sunkiosios atletikos pagrindais

Skautų būrelis

Instrumentinis ansamblis

Robotika

ATRADIMŲ AKADEMIJA

„Mažasis atomų pasaulis“

Būrelių tvarkaraštis 5–8 kl. mokiniams 2022–2023 m. m.

Neformaliojo švietimo organizavimas

  • Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115), vaikų ir jaunimo socializacijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-V-1715, Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepciją, patvirtintą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. ISAK-43.

  • Neformalaus švietimo veiklos numatomos vadovaujantis progimnazijos veiklos tikslais,  įvertinus veiklų poreikį ir mokyklos galimybes.

  • Norėdami užtikrinti visokeriopą mokinių ugdymąsi teikiame galimybes miesto neformalaus švietimo tiekėjams organizuoti būrelius progimnazijos erdvėse individualiai derinant priėmimo procedūras.

  • Neformalaus vaikų švietimo veiklas rekomenduojama organizuoti įvairiose mokyklos erdvėse, už jos ribų.​​ 

 

Priėmimas

  • Neformaliojo vaikų švietimo grupės sudaromos iš paralelių, gretimų, to paties koncentro klasių mokinių kuomet atsižvelgiama į mokinių poreikius iki rugsėjo 7 dienos.

  • Registraciją į neformalaus švietimo būrelį vykdo atsakingas už būrelio veiklas mokytojas.

  • Gabių mokinių ugdymui organizuojamos „Atradimų akademijos“ veiklos 1–8 klasių mokiniams.

  • Mokiniai gali rinktis kelias veiklas iš siūlomų jų koncentrui, per mokslo metus pasirinktas veiklas gali keisti.

  • Būrelių veiklos viešinamos progimnazijos internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje.

 

Miesto būreliai „Šaltinio“ progimnazijoje

„Robotikos akademija“

ketvirtadieniais 13.00–14.30 val. 220 kab.

 

„Bricks for kids“

ketvirtadieniais 13.30–14.30 val. 221 kab.

„Žaiskime kartu“

„Laikas sportuoti“