Priėmimas į darbą

 

REIKALINGAS PRADINIO UGDYMO MOKYTOJAS

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija skelbia konkursą pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

nuolatiniam darbui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į darbo

stažą.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS:

1. aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;

2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688

(Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;

3. turėti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų

pažymėjimą;

4. geras informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;

5. gebėti taikyti aktyvius ir atviro mokymo (si) metodus pamokose;

6. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. gyvenimo aprašymą;

PRETENDENTŲ PRANAŠUMAI:

3.1. gerosios darbo patirties sklaida ir rezultatai;

3.2. gebėjimas rengti projektus, muzikuoti, įtraukti mokinius į kitą įdomią neformaliąją švietimo

veiklą;

3.3. mokėjimas bent vienos iš trijų ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų);

3.4. kvalifikacijos dokumentas, suteikiantis teisę dėstyti užsienio kalbą pradinėse klasėse;

3.5. ankstesnių darbdavių rekomendacijos.

 

Dokumentus siųsti el. p. rastine@saltinis.panevezys.lm.lt.

Pasiteirauti telefonu +370 687 78 073.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

 

Progimnazijos direktorė

Zina Stripeikienė

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2024-05-17