Mokinių savivalda

Mokinių savivaldos nuostatai
 
 
Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos mokinių savivaldą sudaro 5–8 klasių mokiniai. Mokinių atstovai susirinkimų su mokiniais ir mokyklos vadovais metu sprendžia iškilusias problemas, siūlo norimas įgyvendinti idėjas, prisideda prie renginių organizavimo, išsako savo nuomonę dėl ugdymo proceso organizavimo ir tobulinimo, teikia pasiūlymus sudarant, keičiant, papildant vidaus tvarkos taisykles mokiniams, svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos ribų gynimo klausimus, vykdo bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis, dalyvauja progimnazijos prevencinėje veikloje, bendradarbiauja su progimnazijos taryba ir kitais socialiniais partneriais, dalyvauja Lietuvos moksleivių sąjungos organizuojamuose susirinkimuose ir renginiuose.
 

Mokyklos vadovų ir mokinių atstovų susirinkimas

Mokyklos vadovų ir mokinių susirinkimo metu 2022 m. sausio 12 d. dalyvavo 26 mokinių atstovai. Susirinkimo metu buvo svarstyti šie klausimai:

Dėl „Šaltinio“ progimnazijos 2021 m. veiklos įsivertinimo; 

Dėl 2021 m. „Šaltinio“ progimnazijos stipriųjų ir tobulintinų sričių išskyrimo; 

Dėl mokinių atstovų išrinkimo į mokyklos tarybą. 

Dalyviai pritarė 2021 m. veiklos įsivertinimo ataskaitai, padėjo išskirti stipriąsias ir tobulintinas sritis, jas analizavo grupėse, teikė siūlymus. Taip pat į mokyklos tarybą išsirinko mokinių atstovus. Pasiūlyti kandidatai sutiko dalyvauti rinkimuose ir slapto balsavimo metu nutarta į mokyklos tarybą išrinkti Vilių Šmakotiną, Mariją Šmakotinaitę, Sofiją Šmakotinaitę, Saulių Atraškevičių ir Karoliną Jakštonytę. 

Mokinių savivaldai – III vieta konkurse

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos mokinių savivalda užėmė III vietą LMS Panevėžio MSIC vykdytame Panevėžio miesto ir rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokinių savivaldų 2020–2021 m. m. konkurse „Geriausia mokinių savivalda“. 

Mokinių savivaldos atstovų susitikimas su mokyklos vadovais 2021 m. vasario 4 d. nuotolinio mokymosi sėkmėms ir problemoms aptarti.

Mokinių savivaldos narių sveikinimas bendruomenei Šv. Valentino dienos proga 2021 m.

https://youtu.be/Uj9fWfiN0O0

Mokinių savivaldos narių kalėdinis sveikinimas bendruomenei 2020 m.

https://youtu.be/-fh2RqUxv5w

 

Mokinių savivaldą kuruoja direktorės pavaduotoja ugdymui Rūta Vainauskaitė

 

 

Atnaujinta: 2023-03-21