Specialistai

Dalia Gudienė
Logopedė

Nuo 2020 m. kovo 30 d. tėvai turi galimybę pasikonsultuoti su specialistais nuotoliniu būdu.

https://www.facebook.com/watch/?v=217499316169581 

Kabineto Nr.  103  (I a.)
          

Pratybų laikas

Pirmadienis 12.10–15.40

Antradienis 12.10–16.15

Trečiadienis 13.30–15.40

Ketvirtadienis 12.35–16.10

Penktadienis 12.10–14.45

 

Konsultacijų laikas

Antradienis 16.15–16.35

Trečiadienis 12.10–12.30

Ketvirtadienis 12.10–12.35   16.10–16.35

 

Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
Darbo funkcijos:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius; 
 • Rengia mokinių, kuriems numato teikti logopedo pagalbą, sąrašą;
 • Sudaro mokinių kalbos ugdymo programas;
 • Veda pratybas siekiant įveikti mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, rengia mokymo priemones, skirtas kalbai lavinti;
 • Konsultuoja mokytojus ir mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) švietimo pagalbos, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, programų specialiųjų poreikių mokiniams pritaikymo klausimais;
 • Bendradarbiauja su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, PPT specialistais;
 • Dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Kontaktai:
Telefonas: 8 612 88538

Džiuginta Kropienė
Specialioji pedagogė, logopedė

Kabineto Nr.  103  (I a.)  

Konsultacijų laikas

Trečiadienis 12.10–12.55

Ketvirtadienis 12.10–12.55

 

Pratybų laikas

Pirmadienis 8.55–13.50

Antradienis 8.55–13.50

Trečiadienis 8.00–11.50  13.05–13.50

Ketvirtadienis 8.55–11.50  13.05–14.20

Penktadienis 8.00–10.35

 

Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Darbo funkcijos:

 • Atlieka mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą;
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti bendrąsias programas, parengti mokomąją medžiagą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • Sudaro mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašus;
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, konsultuoja juos specialiojo ugdymo klausimais;
 • Bendradarbiauja su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, PPT specialistais;
 • Dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Kontaktai:
Telefonas: +370 616 25454

Vaida Kuodytė
Socialinė pedagogė

Kabineto Nr.  213  (II a.)

Siekia padėti mokiniams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, mokykloje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais smurtą, vykdo elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
 • Padeda tėvams ugdyti savo vaiką; informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Vykdo alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, teisės pažeidimų, nusikalstamumo prevenciją.
 • Vykdo mokinių lankomumo ir vėlavimo kontrolę bei prevencinį darbą su blogai mokyklą lankančiais ir vėluojančiais mokiniais.
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą.
 • Atstovauja vaikams ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Lanko vaikus jų namuose, jei klasės vadovas neturi tam galimybių.

Kontaktai:
Telefonas: 8 677 73998

Dainius Čerbulėnas
Psichologas

 

 

 

Kontaktinio darbo laikas

Kabineto Nr. 104 (I a.)

Trečiadienis 9.30–15.00

Ketvirtadienis 9.30–15.00

Penktadienis 9.30–15.00

Pietų pertrauka 12.00–12.30

 

http://www.dainiuscerbulenas.lt/apie-mane.html

Kontaktai:
Telefonas: 861830372